Mapy do celów projektowych jak sama nazwa wskazuje są konieczne, aby projektant mógł coś zaprojektować. Najczęściej opracowania te powstają jako podkład pod projekt zagospodarowania terenu niezbędny dla uzyskania pozwolenia na budowę. Mapy do celów projektowych tworzy się, aby móc projektować sieci uzbrojenia terenu np. sieci wodociągowe, gazowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne itp.

Mapy do celów projektowych występują w różnych skalach (najczęściej 1:500 i 1:1000) w zależności od potrzeb. Znajdują się na niej dane z Ewidencji Gruntów i Budynków (linie graniczne, punkty graniczne, numery działek, budynki, numery budynków) oraz dane z Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (przebieg sieci, opisy sieci, elementy armatury naziemnej), a także elementy zagospodarowania terenu znajdujące się na mapie zasadniczej (drzewa, krawędzie jezdni, skarpy). Często na mapach znajdują się również warstwice, które przedstawiają rzeźbę terenu, a także wysokości punktów w układzie państwowym. Opracowanie to może zawierać inne elementy zgodnie z zapotrzebowaniem inwestora.

Mapy do celów prawnych są konieczne do regulacji stanu prawnego nieruchomości. Są to różne opracowania kartograficzne tworzone w celu dokonywania czynności prawnych takich jak założenie księgi wieczystej, dokonanie zmian w treści księgi wieczystej, ustanowienie służebności, stwierdzenie zasiedzenia gruntu itp. Tworzymy także wykazy synchronizacyjne, które są niezbędne do wprowadzenia nowych oznaczeń działek do księgi wieczystej.