Podział nieruchomości to opracowanie geodezyjne, które pozwala na przeniesienie własności części nieruchomości na inną osobę. Możliwość przeniesienia własności daje podział działek na większą ich ilość.

Całość pracy to wykonanie kolejno wstępnego projektu podziału nieruchomości, który zostanie zaopiniowany czy jest zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Następnie konieczne jest spisanie protokołu z czynności przyjęcia granic nieruchomości. Później wykonuje się projekt podziału nieruchomości, który po uwierzytelnieniu w Starostwie Powiatowym trafia do Gminy, gdzie wydawana jest decyzja o podziale nieruchomości.

Po uprawomocnieniu się decyzji można zastabilizować granice nowych działek oraz dokonać przeniesienia własności u notariusza.